ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ЦЬОМУ ДОГОВОРІ МАЮТЬ НАСТУПНЕ ЗНАЧЕННЯ:
Публічна оферта – публічна пропозиція Виконавця (викладена на сайті Виконавця https://www.bunny-writing.com, адресована невизначеному колу Замовників, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України (надалі – «ЦКУ»), укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг на визначених умовах.
Публічний договір – договір про надання інформаційно-консультаційних послуг, укладений між Виконавцем та Замовником на умовах оферти з моменту Акцепту Замовником її умов.
Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником умов Оферти Договору, шляхом внесення передплати за Послуги, що замовляються.
Замовник – будь-яка особа, яка акцептувала умови цього Договору з власного інтересу та яка користується Послугами Виконавця.
Сайт Виконавця (надалі – «Сайт») – офіційна веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет, за адресою https://www.bunny-writing.com/, яка є одним з основних джерел інформування Виконавця та Клієнтів.
Інформаційно-консультаційні послуги (продукти) (надалі – «Послуги», «Продукти») – комплекс інформаційно-консультаційних послуг (консультації, файли), що пропонуються та/або реалізовуються Виконавцем. Порядок та умови надання послуг Виконавцем Замовникам визначаються цим Договором та умовами, вказаними на сторінці відповідної Послуги (Продукту) Виконавця – на https://www.bunny-writing.com. Інформація щодо вартості Послуг Виконавця, оголошується під час консультації щодо Послуги (Продукту).
Консультації – це Продукт, в якому Послуга надається шляхом індивідуального консультування на теми та на умовах попередньо узгодженими між Замовником та Виконавцем.
Файли (книги, статті, шаблони, презентації, огляди, журнали, тести тощо) – це Продукт, в якому Послуга надається шляхом надання доступу до Контенту, а саме скачування файлів з інформацією у форматах .docx .pdf .ppt та інших.
Прейскурант – затверджені Виконавцем розцінки на свої Послуги, яким встановлюється розмір оплати за надання Послуг, в залежності від складності виконання Послуги.
Замовлення – Послуга або список Послуг з переліку, розміщеного на Сайті, які Замовник обрав або планує обрати в майбутньому та оформлене за допомогою Сайту чи інших месенджерів, в порядку, встановленому цим Договором.
Попередня оплата – оплата грошових коштів за Послугу, яка проводиться Замовником після оформлення Замовлення і є підтвердженням повної і беззаперечної згоди Замовника укласти Договір.
Інші терміни, які використовуються в цьому Договорі, визначаються згідно з тлумаченням, сформованим в мережі Інтернет, звичаєм ділового обороту і чинним законодавством України.
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 ЦКУ та його умови є однакові для усіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір.
1.2. Даний Договір, у відповідності до ст. 892 ЦКУ є договором про надання науково-дослідних послуг, умови якого встановлені Виконавцем та який (Договір) вступає в силу з моменту здійснення попередньої плати Виконавцю Замовником.
1.3. У зв’язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даного Договору, і якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом Договору, Виконавець пропонує Вам відмовитися від користування Послугами (Продуктами) Виконавця.
1.4. Договір, укладений з Виконавцем за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 ЦКУ і прирівнюється до договору, підписаному Сторонами.
1.5. Умови цієї Оферти не застосовуються, якщо між Сторонами укладений інший двосторонній договір, та його норми є чинними на час надання Послуг (Продуктів).
1.6. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання, виконання цієї Оферти відповідно до її умов.
1.7. Всі умови Договору, що передбачені цією Офертою, є обов’язковими для Сторін.
1.8. Чинна редакція положень Договору, яка передбачено цією Офертою, міститься за посиланням https://www.bunny-writing.com/. Виконавець залишає за собою право змінювати чи доповнювати положення Договору, що передбачені цією Офертою, в будь-який момент, без попереднього чи наступного повідомлення Замовника про це. Замовник самостійно відстежує зміни до положень Договору, які передбачено цією Офертою, і знайомиться з їх чинною редакцією. Продовження користування послугами після внесення Замовником змін чи доповнень до положень Договору, що передбачені цією Офертою, означає прийняття та згоду Замовника з такими змінами чи доповненнями.
1.9. Всі інформаційні матеріали, представлені на Сайті, носять довідковий характер. У разі виникнення у Замовника питань, що стосуються виконання Послуги (Продукту), перед розміщенням Замовлення йому необхідно звернутися за консультацією до Виконавця або відправити запит на адресу електронної пошти «bwsite22@gmail.com».
ІІ. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Ця оферта, у випадку прийняття її Замовником, вважається укладеним письмовим, в тому числі електронним, правочином (договором) на умовах приєднання, до якого приєднується Замовник, з моменту Акцепту останнім умов Договору, що передбачені цією Офертою, разом з умовами або додатками до неї, у випадку наявності таких додатків.
2.2. Для того, щоб прийняти цю Оферту і укласти Договір, Замовник повинен здійснити акцепт, тобто вчинити дії щодо надання згоди на укладання Договору на умовах, викладених в Оферті.
2.3. Пропозиція є повно й беззастережно прийнятою (акцептованою), а договір є укладеним з моменту оплати Замовником Послуг (Продуктів) Виконавця. У випадку незгоди з умовами Договору, що передбачені цією Офертою, або з її окремими положеннями Замовник зобов’язується припинити перегляд та будь-яке використання Послуг (Продуктів) Виконавця.
2.4. Факт оплати замовлених Послуг з метою акцепту даної Оферти, зокрема, але не виключно, означає, що Замовник ознайомлений з положеннями Договору та зобов’язується їх дотримуватись, а у разі їх порушення або невиконання – згоден нести відповідальність згідно всіх пунктів, визначених цим Договором та чинним законодавством України.
2.5. Акцептуючи Оферту, Замовник автоматично погоджується з повним і беззаперечним прийняттям умов Прейскуранта і всіх додатків, у випадку наявності таких додатків, які є невід’ємною частиною цього Договору.
ІІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Виконавець зобов’язується вносити необхідні коригування та доповнення до тексту консультації лише в межах виданого Замовником завдання протягом 30 днів після надсилання повної версії текстової консультації.
3.2. Строк внесення необхідних виправлень та доповнень Виконавцем становить від трьох до п’яти днів. За обов’язкового погодження з Виконавцем, можливе зменшення строку до одного – двох днів.
3.3. Жодних претензій за результативністю застосування Замовником знань та навичок, які було отримано в результаті отримання Послуг (Продуктів), не може бути пред’явлено на адресу Виконавця. Відповідальність за використання цих знань та навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, які було отримано у результаті використання цих знань та навичок, цілком та повністю покладається на Замовника.
3.4. За цим Договором Виконавець зобов’язується забезпечити Замовника шляхом надання йому Послуг (Продуктів), в тому числі, які містять об’єкти інтелектуальної власності Виконавця (авторські права на твори, знаки для товарів і послуг, ноу-хау, комерційні таємниці, дизайн, промислові зразки, комерційні (фірмові) найменування тощо), а Замовник зобов’язується своєчасно оплатити та прийняти такі послуги.
3.5. Актуальні умови, вартість та терміни написання консультативних матеріалів для Замовника, визначає сам Замовник.
IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов’язаний:
4.1.1. Надавати Послуги (Продукти) Замовнику відповідно до обраного ним Заходу, в порядку і строки, передбачені Програмами заходів і тарифами Виконавця, які оприлюднені за адресою https://www.bunny-writing.com. Виконавець має право залучати для надання Послуг (Продуктів) найманих працівників та/або інших уповноважених осіб Виконавця. При цьому Виконавець залишається відповідальним перед Замовником за належну якість надання Послуг, такими найманими працівниками та/або іншими уповноваженими особами Виконавця. Зі свого боку Виконавець гарантує унікальність Послуги, а саме текстових матеріалів та зобов'язаний надати підтвердження цьому з використанням незалежного сервісу https://my.plag.com.ua/ (Перевірка на регулярній основі) у вигляді звіту який надається разом з текстовими матеріалами після здійснення факту оплати Послуги Замовником.
4.1.2. Надавати Замовнику повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання Послуг (Продуктів) Виконавцем.
4.1.3. На прохання Замовника роз’яснити йому зміст цього Договору та будь-якої з його умов.
4.1.4. Не допускати розголошення персональних даних Замовника, а також іншої інформації, яка стосується особистих даних Замовника і стала відома Виконавцю в зв’язку з виконанням цього Договору..
4.1.5. Неухильно дотримуватись положень Договору, які передбачено цією Офертою.
4.1.8. У разі необхідності, забезпечити Замовника матеріалами, необхідними для здійснення замовлення/або при виконанні Замовлення на умовах Договору.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Вимагати від Замовника сплати вартості обраних Послуг (Продуктів) відповідно до умов Договору.
4.2.2. Вимагати від Замовника дотримання усіх положень Договору, які передбачено цією Офертою.
4.2.3. Відмовити у наданні Послуг (Продуктів) або відмовитись від Договору у зв’язку з неналежним виконанням Замовником своїх зобов’язань, передбачених даним Договором, грубого або систематичного (більш ніж 2 рази) порушення правил етикету при спілкуванні, або порушення авторитету/статусу Виконавця Замовником. При цьому вартість сплачених послуг не повертаються Замовнику і є штрафом за порушення умов цього Договору.
4.2.4. На власний розсуд відмовити Замовнику в укладенні Договору або ініціювати припинення надання Послуг.
4.2.5. Вимагати від Замовника відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь Виконавця, якщо не доведено, що шкода завдана не з вини Замовника.
4.2.6. Розвивати (розширювати) комплекс Послуг (Продуктів).
4.2.7. Обробляти персональні дані Замовника під час укладення та виконання Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на підставі угоди Замовника під час акцептування Публічної оферти. Виконавець має право використовувати дані Замовника, надані останнім, будь-яким способом, що не суперечить чинному законодавству України.
4.2.8. Відмовити в обслуговуванні Замовника в разі повернення Попередньої оплати в порядку і на умовах, передбачених Договором.
4.2.9. Залучати третіх осіб до надання Послуг (Продуктів) Замовнику, без узгодження таких дій Виконавця з Замовником.
4.2.10. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати умови цієї Оферти, Прейскурант (тарифи на послуги) в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 3 робочих днів з дня їх внесення (прийняття). Зміни вступають в силу з моменту опублікування нового тексту на сайті, якщо інша (пізніша) дата вступу в силу змін, не зазначена Виконавцем при обнародуванні інформації про зміни. Виконавець рекомендує Замовникові регулярно перевіряти умови цієї Оферти на предмет їх змін та/або доповнень. Продовження використання Сайту Замовником після внесення Виконавцем змін та/або доповнень до Оферти означає безумовне і повне прийняття і згоду Замовника з такими змінами і доповненнями.
4.2.11. Публікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Замовниками в процесі проходження Замовлення, без жодних обмежень або компенсацій Замовнику.
4.2.12. Здійснювати на електронну пошту Замовника розсилки повідомлень, що містять організаційно-технічну, рекламну чи іншу інформацію про можливості Сайту, надання Послуг тощо.
4.2.13. Виконавець має право консультувати Замовника під час оформлення/підтвердження/оплати Послуг, у тому числі самостійно зв’язуватися з Замовником за вказаною Замовником адресою електронної пошти/номером телефону.
4.3. Замовник зобов’язаний:
4.3.1. Здійснювати своєчасну та повну оплату наданої Послуги (Продукту) на користь Виконавця, в порядку та на умовах, визначених на сайті https://www.bunny-writing.com, або адміністрацією Виконавця.
4.3.2. Неухильно дотримуватись положень Договору, які передбачено цією Офертою.
4.3.3. Нести відповідальність (матеріальну та/або іншу юридичну) за свої дії під час ведення переписки з Виконавцем та за моральну шкоду, завдану третім особам Замовником.
4.3.4. Повідомити Виконавцю достовірні дані про себе.
4.3.5. Завчасно (не пізніше 48 годин до початку надання Послуги, обраної Замовником) попередити Виконавця про неможливість виконання умов Замовлення через різні обставини.
4.3.6. Замовник надає згоду на отримання інформаційних розсилок від Виконавця.
4.3.7. Негайно інформувати представника Виконавця про всі інциденти, зміни умов, непередбачувані випадки, що сталися у зв’язку з виконанням Замовлення.
4.3.8. Утримуватися в процесі Замовлення від дій, які:
4.3.8.1. Можуть перешкоджати іншим Замовникам.
4.3.8.2. Принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших Замовників, запрошених осіб, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або у інший спосіб, що має публічний характер.
4.4. Замовник має право:
4.4.1. Самостійно вибирати цікаві для нього Продукти (Послуги).
4.4.2. Отримати Послуги (Продукти) Виконавця в порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором.
4.4.3. Отримувати від Виконавця повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання Послуг (Продуктів).
4.4.4. Отримувати від Виконавця роз’яснення про зміст цього Договору та будь-якої з його умов.
4.4.5. Вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку Виконавця та його представників.
4.4.6. Замовляти додаткові Послуги (Продукти), що підлягають додатковій оплаті.
4.4.7. Вимагати від Виконавця дотримання усіх положень Договору, які передбачено цією Офертою.
4.4.8. Отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Виконавця, яка не вважається Виконавцем конфіденційною.
V. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ (ПРОДУКТІВ)
5.1. Замовником послуг і Стороною цього Договору можуть бути тільки фізичні особи, що досягли вісімнадцяти років. Заповнення заявки на Сайті та оплатою послуг є фактом підтвердження, що Замовник є повнолітньою особою і має повну дієздатність.
5.2. Перелік, назва і зміст Послуг (Продуктів), а також терміни їх надання визначаються після початку спілкування з Виконавцем.
5.3. Виконавець надає Замовнику послуги шляхом організації та проведення Замовлення, а Замовник зобов’язується отримувати надані йому послуги і оплачувати їх на умовах, визначених цим Договором.
5.5. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати умови, порядок надання та отримання Послуги (Продуктів) в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника.
VІ. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
6.1. Порядок оплати.
За надані Послуги Сервіс має право отримувати винагороду від Замовника в розмірі, встановленому після обробки Запиту Сервісом.
6.2. Інші платежі, що сплачуються Замовником.
Замовник зобов’язаний сплачувати всі платежі та комісії, пов’язані із здійсненням перерахування коштів відповідно до умов цього розділу Умов.
6.3. Порядок здійснення платежів Замовником.
Для здійснення будь-якого з платежів, що зазначені вище, Замовник може використати будь-який із методів оплати.
ХІІ. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ.
7.1 Після оформлення замовлення Послуги і її оплати, в кожному окремому випадку, до моменту початку користування Послугою (отримання доступу до персонального кабінету) Користувач має право відмовитись від Послуги і запросити повернення грошових коштів. Користувач має право відмовитись від оплачених послуг, повідомивши Виконавця у встановлені терміни.
7.2. Від дати отримання запиту на повернення залежить можливість повернення коштів, а також сума утримань, пов'язаних з поверненням. Замовник розуміє та погоджується з тим, якщо він почав користуватись Послугою (замовив консультування) протягом терміну відмови, Замовник приймає, що таке консультування буде вважатись отриманням послуги і користуванням нею і Виконавець утримає із суми платежу вартість фактично наданих послуг на момент отримання запиту на повернення.
7.3. Замовник має право відмовитись від Послуги до моменту початку користування нею. Для отримання повернення коштів Користувач повинен зв'язатись з Виконавцем і оформити запит на повернення в установленому порядку.
7.4. Якщо Виконавець отримав запит на повернення коштів від Замовника:
• протягом 14 (чотирнадцяти) днів, з моменту внесення передплати, - Виконавець зобов'язується повернути 20 (двадцять) відсотків від суми Попередньої оплати;
• після дати початку користування Послугою, Виконавець не робить повернення, - Виконавець залишає за собою право на утримання суми оплати Послуги в якості компенсації збитків, завданих односторонньою відмовою Замовника від умов Договору.
7.5. Для відмови від Послуги і оформлення повернення коштів, Замовник повинен повідомити Виконавця, написавши йому на електронну адресу або шляхом повідомлення про це особистого менеджера. Виконавець зобов'язується повідомити Замовника про отримання запиту на повернення коштів.
7.6. Для оформлення повернення коштів Замовник зобов'язаний вказати в листі з проханням повернення: своє прізвище, ім'я та по-батькові, вказані при оформленні замовлення, особисті контактні дані, назву Послуги, дату замовлення, інформацію про платіж, причини відмови від Послуги, а також іншу необхідну інформацію. Замовник розуміє, що якщо він не надасть необхідної інформації, Компанія має право відмовити у поверненні коштів і не розглядати його звернення.
7.7. Якщо Замовник оформив запит на повернення в зазначені терміни, Компанія зобов'язується повернути йому частково або в повному обсязі в залежності від винесеного рішення Виконавчого директора оплачені кошти протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дня отримання запиту. З суми повернення буде утримано комісію платіжної системи, пов'язану з поверненням.
7.8. Якщо Замовник не скористався не з вини Виконавця, чи відмовився від Послуги з порушенням термінів, чи встановленого порядку, Виконавець не буде відшкодовувати вартість такої Послуги.
7.9. У випадку, якщо до закінчення терміну відмови від Послуги, чи до моменту отримання запиту на повернення коштів, Послуга була надана в повному обсязі (Замовник отримав роботу) або, якщо запит на повернення був отриманий з порушенням встановлених термінів, повернення грошових коштів не буде здійснюватися.
7.10. За використані послуги повернення коштів не передбачається та є неможливим.
7.11. Якщо послуга надана згідно першочергових умов, які були погоджені сторонами, будь-яка відмова від послуги у зв'язку з обставинами, що не залежать від Компанії (незадовільний бал/повернена робота студенту) не є підставою для повернення коштів.
7.12. Якщо причиною затримки надання Послуги були обставини непереборної сили, то Виконавець залишає за собою право не здійснювати повернення коштів.
VІІІ. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
8.1. Згідно Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон») під персональними даними розуміють відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Згідно Політики конфіденційності в поняття «особистої інформації» входить інформація, або частина інформації, котра дозволяє ідентифікувати Замовника. Як правило сюди входить ім’я та прізвище, псевдонім (нік), адреса електронної пошти та номер телефону, може також входити така інформація, як IP-адреса. Такі відомості ми можемо отримати безпосередньо від Замовника, наприклад, при реєстрації на сайті, наданні контактних даних, інформації отриманої із банківської картки або платежів, а також іншу особисту інформацію, яку Замовник добровільно надав нам.
8.2. Виконавець з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали сайт, а також тих, хто користується наданими сайтом послугами; в зв'язку з чим, Виконавець прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання Послуг Сайту кожному користувачеві.
8.3. Особиста інформація відвідувачів сайту, зібрана при реєстрації, переважно використовується для надання послуг у відповідності з потребами Замовника, в першу чергу для надання послуг або у договірних відносинах, а також для відповідей на запитання Замовника. Також Виконавець може використовувати контактну інформацію Замовника в поштових відправленнях, а саме повідомляти Замовника про нові можливості, акції та інші новини. Виконавець діє відповідно до цієї Політики конфіденційності, на підставі Положення про обробку і захист персональних даних та на підставі чинного законодавства України.
8.4. Виконавець має право зберігати Персональні дані стільки, скільки необхідно для реалізації мети, що зазначена у даному Договорі або у строки, встановлені чинним законодавством України.
8.5. Виконавець вживає всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання та обробки даних і заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування і заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованого доступу до систем, в яких ми зберігаємо особисті дані.
8.6. Замовник приймає умови цієї політики конфіденційності і враховує, що дана політика конфіденційності може час від часу змінюватися. Зміни, що вносяться до політики конфіденційності, публікуються на Сайті.
ІХ.. ПРАВА НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ
9.1. Майнові права інтелектуальної власності на текстову інформацію, графічні зображення та інші об’єкти права інтелектуальної власності, що містяться на Сайті належать Виконавцю, і не можуть використовуватись третіми особами без його письмової згоди. Крім цього, майнові права інтелектуальної власності охороняються законодавством у сфері захисту прав інтелектуальної власності.
9.2. Використання в комерційних цілях будь-яких матеріалів або елементів Сервісу без письмового дозволу Виконавця суворо заборонене.
9.3. Замовник цією Офертою дає згоду на отримання Виконавцем права на використання, відтворення, розміщення інформації про Замовника, що була створена ними, та виникла у результаті використання останнім Сайту.
9.4. Скріншоти переписки та інша інформація, визначена у Оферті, використовується Виконавцем виключно для рекламних цілей.
Х. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням особливостей, встановлених Договором.
10.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
10.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Перелік обставин викладений у п. 11.1 цього Договору.
10.4. Виконавець не несе відповідальність:
- за зміст даних користувача, а також за зміст будь-якої інформації, що вноситься іншими користувачами.
- у разі тимчасової непрацездатності Сайту через такі причини: планові або позапланові технічні чи профілактичні роботи, технічні збої інтернет-провайдерів, комп’ютерних мереж, серверів та засобів, а також протиправні дії третіх осіб або форс-мажорні обставини. При цьому Виконавець бере на себе обов’язок докласти максимум зусиль для відновлення працездатності в найкоротший термін.
- за втрату інформації щодо доступу до Сайту що відбулася з вини користувача, а також за будь-які наслідки, що можуть виникнути в результаті цього.
- за жодні наслідки порушення безпеки, зокрема порушення чи псування даних, що відбулися внаслідок доступу третіх осіб до інформації, що викладено в наданій Послузі.
10.5. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за порушення Користувачами інтелектуальних прав третіх осіб. Замовникам забороняється створювати, завантажувати, розміщувати, копіювати інформацію, матеріали або зображення з порушенням інтелектуальних прав третіх осіб.
10.6. Виконавець володіє винятковими правами на об’єкти права інтелектуальної власності, пов’язані з Сайтом та безпосереднім наданням Послуги у т.ч. на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), на об'єкти авторських прав тощо. Будь-яке використання Послуг та Сайту Виконавця, не призводить до передачі Замовнику будь-яких прав інтелектуальної власності на них. Виконані Запити не можуть використовуватися Замовником як повноцінні роботи для надання їх в заклади навчання або у якості готових рішень для застосування в комерційних цілях. Запит, виконаний Консультантом є матеріалом, що містить суб'єктивну оцінку з боку Виконавця, і може виступати тільки в якості джерела інформації в інтересах виконання Запиту Замовника. Таким чином, Запит є способом підготовки Замовника до самостійного виконання предмету, викладеного в Запиті.
ХI. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання з'явилося в наслідок дії обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору, внаслідок обставин надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити або запобігти їм. До вказаних обставин відносяться, але не обмежуються ними: війна або інші військові дії, повстання, мобілізації, епідемії, епізоотії, повені, пожежі, вибухи, вимкнення електроенергії, в тому числі планові та екстренні, природні катастрофи та їх наслідки, які безпосередньо вплинули на виконання умов цього Договору і які суд визнає як обставини непереборної сили.
11.2. При настанні обставин, вказаних в п.11.1 цього Договору, кожна Сторона повинна протягом 5-х днів сповістити про них в письмовому вигляді іншу Сторону.
11.3. У разі настання обставин, передбачених в п.11.1 цього Договору, термін виконання Стороною зобов'язань за цим Договором відкладається пропорційно часу, протягом якого діють ці обставини і їх наслідки.
ХІI. СТРОК ДІЇ, ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його акцепту Замовником – згідно 2.2 цього Договору і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань у повному обсязі.
12.2. Термін дії договору обмежений. Договір завершується після виконання та надання Послуги Замовнику.
12.3. Замовник має право розірвати дійсний договір при невиконанні його умов Виконавцем або при відсутності необхідності в послугах. Про розірвання договору Замовник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця.
12.4. Після розміщення чинного Договору Публічної оферти на сайті Виконавця всі попередні погодження, які вступають з ним в протиріччя, втрачають силу.
ХІII. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
13.1. Цей Договір та відносини між Сторонами регулюються законодавством України.
13.2. Всі спори, які можуть виникнути в зв’язку з цим Договором, у тому числі будь-які питання стосовно його виконання, укладення, дійсності чи розірвання, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.
13.3. Замовник погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обов’язковим для використання засобом комунікації є листування з Виконавцем за електронною адресою та\або телефоном.
13.4. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спору протягом 30 (тридцяти) календарних днів, спір передається на розгляд до компетентного суду відповідно до законодавства України.

КОНТАКТИ

ГРАФІК РОБОТИ

Ми відкриті 24/7

ДІЗНАТИСЬ ВАРТІСТЬ

Оберіть послугу

Для швидкого звʼязку рекомендуємо залишати
номер телефону або @контакт в Telegram

Я даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до політики
конфіденційності
та приймаю умови договору публічної оферти

Уже замовив(ла) роботу?
Залиш відгук про роботу кролика, для
нього це дуже важливо!

Залишити відгук